ƏSGƏR: (kənara): Aha, yaxşı fürsətdir. (Ona) Doğru deyirsən, bəy, ya zarafat eləyirsən?
SOLTAN BƏY:  Tayımsan ki, zarafat eləyim? Lap ürəkdən deyirəm.
ƏSGƏR Yaxşı, bəy, fərz edək ki, mən xalamı verdim sənə, bəs əvəzində sən mənə nə verərsən?
SOLTAN BƏY: Nə verəcəyəm? Sənin muzdun bu ola bilər ki, mənim kimi bəy ilə qohum olarsan. Xalanın da muzdu o olar ki, canı rahat olar. Mənim də muzdum budur ki, savab yiyəsi olaram. Daha bundan artıq nə istəyirsən?

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


ƏSGƏR: (kənara): Aha, yaxşı fürsətdir. (Ona) Doğru deyirsən, bəy, ya zarafat eləyirsən?
SOLTAN BƏY:  Tayımsan ki, zarafat eləyim? Lap ürəkdən deyirəm.
ƏSGƏR Yaxşı, bəy, fərz edək ki, mən xalamı verdim sənə, bəs əvəzində sən mənə nə verərsən?
SOLTAN BƏY: Nə verəcəyəm? Sənin muzdun bu ola bilər ki, mənim kimi bəy ilə qohum olarsan. Xalanın da muzdu o olar ki, canı rahat olar. Mənim də muzdum budur ki, savab yiyəsi olaram. Daha bundan artıq nə istəyirsən?
ƏSGƏR:  Yox, bəy, bu sayaq sərf eləməz.
SOLTAN BƏY:  Bəs nə sayaq sərf elər?
ƏSGƏR:  Bax, bəy, indi ki, mənimlə qohum olmaq istyirsən, gəl iki başlı qohum olaq.
SOLTAN BƏY: (təəccüblə). Nə sayaq iki başlı?
ƏSGƏR:  Bu sayaq ki, mən xalamı verim sənə, sən də qızını ver mənə!
SOLTAN BƏY:  (bərk acıqlı). Axmağın biri axmaq! Nə yava-yava danışırsan? (Xəncərindən yapışır).  Mən bəy balası, qızımı arşın mal satana verəcəyəm? Cəhənnəm ol burdan, sən də, sənin xalan da! Qudurğanın birisi, bir şillə çəkərəm ki, dişlərin qarnına gedər, rədd ol gözümün qabağından!!
ƏSGƏR: (arxayınca). Xala, gəl gedək (kənara), arşın malçı Əsgərə qız vermədi, amma tacir Əsgərə verəcəkdir (gedirlər).

 

XVI GƏLİŞ


Soltan bəy tək.
SOLTAN BƏY: Gör nə qudurğan gədədir ki, cürət edib qızımı istəyir. (Xəncərini çəkib yüyürür) Öldürərəm səni, qudurğan oğlu qudurğan! (Qayıdıb fikrə gedir). Yoxdur, yoxdur, məndə bəxt! Arvad əlimə göydən düşən kimi olmuşdu, özü də əsl mən deyən. Hallıca, dulluca arvad ki, iş bir nəfər molla ilə bir kəllə qəndə bənd idi. Mərdümazar oğlu mərdümazar, haradan gəldisə bütün işi korladı (Oxuyur).
  Nə pis oldu halım mənim, gəl alım, maralım, dilbilməz.
Getdi əldən ixtiyarım, gəl alım, maralım, dilbilməz.
(Evə gedir).

 

P Ə R D Ə

  © Musigi Dunyasi, 2003