XIX GƏLİŞ


Asya və Telli.

ASYA: (Telliyə, acıqlı). İndi biz fəqir nə qayıraq? Bizdə nə təqsir var ki, Gülcöhrə bir gədəyə bənd olubdur! Ay qız, get Gülçöhrəni çağır bura!

(Telli gedir).


Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


XX GƏLİŞ


Asya tək. Sonra Gülçöhrə və Telli.
ASYA: Gör, sən allah, qızın cürətinə bax, atasına açıb deyir ki, arşın malçıya bənd olmuşam. Lap xatadır bu qızın işi.
(Gülçöhrə ilə Telli gəlirlər. Gülçöhrə taxtın üstünə yıxılır).

 

19. Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə.

klavir
audio
video

 

ASYA və TELLİ: (oxuyurlar).
  Bəsdir, bunca ahü-zarın,
Nəyə lazım bunca fəryad 2
Layiqdirmi ola yarın
Atan ola sənə yad. 2
GÜLÇÖHRƏ: Arşın mal alan,
Arşın mal alan,
Qalmadı ixtiyarım
Sənsən can alan,
Odlara salan,
Qalmadı ixtiyarım.
Eşqin əsərin,
Çəkməzdim nə əzab, nə cəfadan
Sevdim səni mən,
Rəhm eyləmədin,
Saldın sən məni dərdə,
Ah! Yandım.
ASYA və TELLİ: Bəsdir bunca ahü-zarın,
Nəyə lazım bunca fəryad,
Nəyə lazım bunca fəryad, fəryad.

 

P Ə R D Ə

  © Musigi Dunyasi, 2003