SÜLEYMAN: Bəy, gərək uşaq olmasın. Amma onu bil ki, Əsgər özgə adamdır. Bəy, o sayaq oğlanın qohumluğu sənin üçün hər bir barədə yaxşı olar.
SOLTAN BƏY: Sən orasını, Süleyman, doğru deyirsən, həqiqət tacir tayfası mənim xoşuma gəlir. Yoxsa bu incinar-mincinar, doktor-moktor, vəkil-məkil, uçitel-muçitellər ilə mənim işim olmaz və xoşuma da gəlməzlər. Ancaq burası var ki, Əsgəri mən görməmişəm. Hərçənd bilirəm atası yaxşı kişi idi və dövləti də çox idi, ancaq bəzi vaxt yaxşı kişinin pis övladı olur.

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


SÜLEYMAN: Xeyir, bəy, Əsgər çox gözəl oğlandır. Çox ağıllı, yaraşıqlı və çox da şüurlu oğlandır. O barədə təvəqqə edirəm ki, mənə etibar edib sözümə inanasan, hərgah, allah eləməmiş, Əsgər pis adam olsa idi, mən sənin qapına gəlib, qızını ona istərdimmi?
SOLTAN BƏY: Elə isə allah xeyir versin, razıyam.
SÜLEYMAN: (əl verir). Allah xeyir versin, hər ikisi xoşbəxt olsun. Oğul-uşaq sahibi olsunlar.
SOLTAN BƏY:

İndi buyur da! Buyur gedək o biri otağa, çaydan-zaddan içək, söhbətimizi də orada edək

(durub o biri otağa gedirlər).
(Asya içəri girir).

 

IX GƏLİŞ
Asya tək.

ASYA: Vallah, heç belə gözəl oğlan ömrümdə gərməmişəm. Qoy indi də bu qapının deşiyindən baxım (Əyilib qapının deşiyindən baxır). Mən də bu oğlana bənd olacağam. Daha nə qayırım? Gülçöhrə bazarın gədəsinə bənd olanda, mən niyə bəy balası kimi bir cavana bənd olmayım? Elə olaram ki, hələ Gülçöhrəni də ötərəm. Uf, həqiqət, adamın adama gözü düşəndə əhvalı necə pərişan olur (oxuyur).

 

15. Asyanın nəğməsi.

klavir
audio
video
  Gözəlim, yar gözəlim,
Bir sözüm var gözəlim 2
Bu yazıq yarına hərdən
Bir nəzər sal gözəlim.

Aşiq oldum sənə mən,

Etmədim lütfü-kərəm.
Bu yazıq yarına hərdə
n
Bir nəzər sal gözəlim. 2
Gözəlim, yar gözəlim,
Bir sözüm var gözəlim
Bu yazıq yarına hərdən.
Bir nəzər sal gözəlim.
16. Rəqs.

(Gedir. Telli içəri girir).

 

X GƏLİŞ
Telli tək.

TELLİ: Yaxşı ki, qonaq gəldi, məni ağamın əlindən qurtardı. Yoxsa oramı basdır, buramı basdır, oramı ov, buramı ov! Daha həlak elədi məni. Belə şorgöz kişi olmaz. Nə olaydı, bir allah bəndəsi olsa idi, mənicə alardı, canımı qurtarardı. Amma hanı bir elə allah bəndəsi?  (Qapı döyülür). Bu kimdir? Yoxsa allah bəndəsini yetirdi?
(Qapını açır. Vəli daxil olur).

  © Musigi Dunyasi, 2003