II GƏLİŞ


Haman adamlar və Soltan bəy.
SOLTAN BƏY: (əsnəyir): Ay qız, Telli! Min kərə demişəm ki, mən yatanda gəl mənim üstümü basdır! İndi üstü açıq yatmışam, deyəsən belimə soyüq dəyib (əsnəyir). Ah, rəhmətlik Sona sağ olaydı, qərəz, təklik bir sənət deyil.

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


GÜLÇÖHRƏ: Ay ata, bizə desəydin örtərdik, bilmədik.
SOLTAN BƏY: Demədim, demədim, keçibdir (əsnəyir). Di durun gedin evə. Mən də şəhərə çıxıram. Evdən yaxşı muğayat olun. Durun! (Qızlar durub icəri gedirlər).

 

III GƏLİŞ


Soltan bəy tək.
SOLTAN BƏY: Eh, rəhmətlik Sona sağ olaydı. Olmur, olmur. Təklik mənə əl vermir. Beş ildir ki, gün-gündən geri gedirəm. İsrağa gün həkim Mirzə Hüseynə deyirəm ki, oram ağrıyır, buram ağrıyır, deyir ki, arvad al! Hanı bir elə arvad ki, uğruma gələ idi, ala idim! Əlbəttə, mənə qız verməzlər, çünki yaşım çox, amma pulum yox və bir də təzədən top-tüfəng ilə evlənmək mənə yaraşmaz. Mənimki bir hallıca-dulluca arvaddır ki, bir nəfər molla, üç manat pul, bir kəllə qənd ilə iş tamam ola. Ondan sonra arvad başlar gecələr buğuma həna yaxar, səhərlər də yuyar: Yatanda da belimə soyuq dəyməz... Qərəz, gedək bazara, görək nə var, nə yox (gedir. Əsgər arxadan oxuyur).
 

ƏSGƏR:

7. Əsgərin nəğməsi.
 
klavir
audio
video

Arşın mal alan,
Arşın mal alan,
Bafta, tafta, boxça hey...

(Əsgər qoltuğunda arşin mak və əlində arşın səhnəyə çıxır)

ƏSGƏR:  

Tamam üç gündür ki, qapı-qapı dolanıb gəzirəm, amma axtardığımı tapa bilmirəm. Bu günü də başa çıxardım, görüm nə olur? Ey bəxt, səndən mədəd (oxuyur).

Arşın mal alan,
Arşın mal alan,
Bafta, tafta, boxça hey...

(Gülçöhrə, Asya və Telli səhnəyə çıxırlar).

 

  © Musigi Dunyasi, 2003