CAHAN: Buy, elə bil ki, gədənin dəliliyi var. Xalan sənə qurban, bircə məni yaxşıca başa sal görüm nə istəyirsən?
ƏSGƏR: Ay xala, bura bax! Əqlincə mənim neçə yaşım var?
CAHAN: Bu ramazan yox, gələn ramazan gəlib ötəndən sonra sənin iyirmi səkkiz yaşın tamam olacaqdır, nəyin dərdin çəkirsən? Sən ki, hələ uşaqsan! Səni görüm yüz yaşayasan!

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


ƏSGƏR: Çox, əcəb, axı nə qədər uşaq olsam da, yenə də ayaq üstə dura bilirəm ki.
(Vəli daxil olub öz yerində dayanır).
CAHAN: Əlbəttə, dura bilirsən, allaha şükür, sağ və salamat cavansan!
ƏSGƏR: Yaxşı, indi bu sağ-salamat cavan bəs neyləsin? Elə yeyib yatsın?
CAHAN: Əsgər, sən allah, gəl mənimlə açıq danış ki, mən başa düşüm. Axı mən türkəsayaca bir arvadam. Ərəb dilini nə başa düşürəm, xalan sənə qurban?
ƏSGƏR:  (kənara): Əşi, daha utanmaq yeri deyildir ki? (Bərkdən) Ay xala, bilirsən nə var? Mən arvad almaq istəyirəm ey, arvad, arvad!
VƏLİ: Elə mən də bunu deyəcəkdim (hırıldayır).
CAHAN: Buy, a xalan sənə qurban, belə de, mən də başa düşüm, daha bunun nə çək-çeviri var ki?
ƏSGƏR: Hə, bəs bunu bil ki, arvad almaq istəyirəm.
CAHAN: Belə çox da yaxşı eləyirsən. Xalan sənə qurban, allah o günü eləsin ki, toyunda oynayım. Bax, Əsgər, xalan sənə qurban, gördün, axırda gəldin mən deyənə. Neçə vaxtdır sənə deyirəm ki, Əsgər, gəl evlən. Ev-eşik yiyəsi, oğul-uşaq sahibi ol. Amma nə fayda ki, sən qulaq asmırdın deyə, mən də daha dinmirdim. İndi görünür ki, mən deyənə gəldin. Əlbəttə, arvad al, toy elə, dost sevinsin, düşmən yansın! Bax, istəsən elə günü bu güncə gedərəm, sənə qız axtararam. Rəhmətlik bacım canı ağzından çıxana kimi mənə deyirdi: «Cahan, bax, Əsgəri sənə tapşırıb gedirəm, onu tək qoyma, evləndir». (Ağlayır, Vəli ah çəkir).
ƏSGƏR:    Əşi, daha bura ağlamaq yeri deyildir ki, qoy söhbət açmışıq, görək axırı necə olur?
CAHAN:   Xalan sənə qurban, evlən!
ƏSGƏR: Axı, nə sayaq evlənim? İş elə burasındadır ki, evlənmək asan iş deyildir.
CAHAN: Xalan sənə qurban, evlənmək su içmək kimi asan şeydir. Onda nə çətinlik var ki? Ələlxüsus sənin kimi cavan ki, allaha şükür, həmi pulun var, həmi dövlətin var, həmi cavansan. Vallah, lap padşahın da qızını istəsən sənə verərlər. Bax, burada çox fikir lazım deyil. Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb, gedim sənin üçün qız bəyənib seçim. Ya özün mənə de, hansı bəyin və ya tacirin qızını istəyirsən, gedim sənə alım.
ƏSGƏR:   Axı mən nə bilirəm ki, hansı bəyin və ya tacirin qızı yaxşıdır? Mən ki onları görməmişim.
CAHAN: Buy, xalan sənə qurban, bəs mənim gözlərim kordur? Vallah, gedərəm, dolanaram, gözərəm, baxaram, bəyənərəm, seçərəm, sənə bir qız alaram, bir qız alaram ki, adam baxanda ağlı gedər.
ƏSGƏR:   (gülür). Ay xala, bəs elə olsa ağlım gedər dəli olaram ki. Sən mənə bir yaxşı-yaxşı söylə görüm mənim üçün nə sayaq qız alarsan?
CAHAN: Deyim, qulaq as! (oxuyur).

 

2. Cahanın mahnısı və rəqs.

klavir
video
  Çadramı sallam başıma
Üz - gözümü bəzərəm;
Gedib sənə qız axtarıb,

Hər tərəfi gəzərəm.

(Oynayır)


Bəyin, xanın, ya tacirin
Qızlarını düzərəm;
Çəməndəki o güllərin
Ən gözəlin üzərəm.

(Oynayır)

Xalan sənə qurban ola,
Zəhmətinə dözərəm,
Toyunda da sənin, balam,
Bax, beləcə, süzərəm.

(Oynayır).

 

 

  © Musigi Dunyasi, 2003