VIII GƏLİŞ


Əsgər tək.
ƏSGƏR: Deyirəm, vallah. Ürək bir olur. Yazıq qız məni xoşlayıbdır, özü də bilmir ki, dövlətli tacirəm. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axıra kimi qızı sınayım. Çox əcəb, indi mən gedim, bir bəhanə ilə xalamı buraya göndərim. Baxsın görsün, necə qız seçmişəm.

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


(Gedir. Gülçöhrə çıxıb ora-buraya baxır və sonra oturub fikrə gedir).

 

IX GƏLİŞ


Gülçöhrə tək.
GÜLÇÖHRƏ: Bu nə iş idi mən elədim? Yad oğlan ilə nələr danışdım, heç qıza yaraşmaz... Bilmirəm haradan gəldi çıxdı, bu arşın malçı? Özü yaxşı, sözü yaxşı... Heç fikrimdən çıxmır. Ax, necə könlüm pərişan olub (oxuyur).

10. Gülçöhrənin ariyası.


klavir
audio
video

Aşiq oldum necə bir tazə gülü rənayə, 2
Ki salıbdır məni ol işvə ilə qövqayə 2
Aşiq oldum, aşiq oldum, aşiq oldum
Necə bir tazə güli rənayə
Ah!Gözümün qanı ilə sinəmi al etdim kim,
Səbəbi-sənət ola bütü bi pərvayə, pərvayə, pərvayə
Bu bir işdir ki, məni iynə kimi incəldib,
Salıb iplik kimi hərdəm bir uzun sövdayə 2
Aşiq oldum, aşiq oldum, aşiq oldum
Necə bir tazə güli rənayə
Ah!
(Asya və Telli səhnəyə gəlirlər).

 

X GƏLİŞ

Gülçöhrə, Asya və Telli, Gülçöhrəyə yaxınlaşaraq oxuyurlar.

11. Asya və Tellinin dueti.

klavir
audio
video

ASYA: Nə pərişandır halın?
TELLİ: Halın?
ASYA: Gülçöhrə.
TELLİ: Gülçöhrə.
ASYA: Gülçöhrə.
TELLİ: Gülçöhrə.
ASYA: Nədir bu ahi-zarın,
TELLİ: Zarın,
ASYA: Tez söylə
TELLİ: Gülçöhrə
ASYA: Tez söylə
TELLI: Tez söylə
ASYA: Niyə solmuş ruxsarın,
TELLİ: Sarın
ASYA və TELLİ: Gülçöhrə, tez söylə 4
Qıza layiq olmaz kim 2
Dərd etsin, qəm çəksin 2
ASYA: Nədir bu ahı-zarın,
TELLİ: Zarın,
ASYA və TELLİ: Gülçöhrə, tez söylə 4

Onlar Gülçöhrəni içəri aparırlar. Əsgər Cahan xala ilə gəlir.
Cahan çarşaba bürünübdür.

 

  © Musigi Dunyasi, 2003