IX GƏLİŞ


Əvvəlkilər, Asya, Telli, Vəli.

SOLTAN BƏY: Bax, budur gəldilər. A qız, Asya, bu oğlana səni versəm, gədərsənmi?
ASYA: (Utana-utana). Bəli, gedərəm!
SOLTAN BƏY:  Qoçaq qız, sən Gülçöhrədən ağıllı oldun. Çox gözəl, çox pakizə (Vəli və Telli bir-birinə baxırlar. Vəli bərk ah çəkir).

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


SOLTAN BƏY: Adə, nə yaman ah çəkdin? Balam, nə dərdin var?
ƏSGƏR:   Nə dərdi olacaqdır! Gülçöhrəni mənə verdin, Asyanı Süleymana verdin, xalanı özün alırsan, indi Tellini də ver ona da!
SÜLEYMAN:   (Vəliyə). Hə, dedim ki, axı sən də hazırlaş!
SOLTAN BƏY:   Ay qız, Telli, Vəliyə gedərsənmi?
TELLİ:  (mərd-mərdana). Bəli, gedərəm.
SOLTAN BƏY:  Vəli, sən Tellini alarsanmı?
VƏLİ:    (utanır və birdən-birə). Bəli, alaram (gülür).
SOLTAN BƏY: Yaxşı, balam, toylarımızı nə vaxt başlayaq? Elə bu gün başlayaq, düzülün (cüt-cüt olub oynayırlar. Əvvəlcə musiqiyə görə ağır, sonra musiqi tezləşdikcə tez-tez oynayırlar).

 

21. Rəqs.

S O N

 

  © Musigi Dunyasi, 2003